blank Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 r.
Rozmiar tekstu | + A | - A | ±A |   Strona główna ZGKiM Strona główna |  Kontakt Kontakt
blank
Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Strona główna ZGKiM
blank
blank szukaj
blank
Informacje podstawowe
Informacje teleadresowe
Status prawny
Statut Zakładu
Dyrekcja
Majątek Zakładu
Organizacja
Organizacja Zakładu
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze
Lista kondydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym
Protokół z przeprowadzonego naboru
Informacja o wynikach naboru
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2004 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2003 rok
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi BIP


Wszystkich wizyt
w BIP 138559

INFORMACJE PODSTAWOWE » Statut Zakładu
 

Załącznik do uchwały Nr XX/191/04
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 27 stycznia 2004 r.

 

S T A T U T
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze

Rozdział I - Podstawa prawna działania

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, zwany dalej "Zakładem" jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 - tekst jednolity z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad
  gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122. poz. 1333 - tekst jednolity z późn. zm.);
 3. uchwały nr XIII/141/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze;
 4. uchwały nr XIII/145/91 Rady Miejskiej w Zielonej Górze w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze w zakład budżetowy p.n."„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze";
 5. niniejszego statutu.

Rozdział II - Przedmiot i zakres działania

§ 2. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta Zielona Góra w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony dóbr kultury.

2. Terenem działania Zakładu jest obszar miasta Zielona Góra. Zakład może w ramach zawartych indywidualnych umów i porozumień prowadzić współpracę z innymi miastami i gminami w zakresie objętym przedmiotem działania.

§ 3. W zakresie gospodarki komunalnej Zakład:

 1. prowadzi kompleksową i zintegrowaną gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami;
 2. prowadzi obrót surowcami wtórnymi;
 3. utrzymuje w czystości i porządku oraz zagospodarowuje przekazane w administrację miejskie
  nieruchomości gruntowe, a w szczególności tereny przyległe do nieruchomości zabudowane
  budynkami mieszkalnymi i użytkowymi;
 4. utrzymuje w czystości i porządku tereny zielone, parki i lasy komunalne;
 5. utrzymuje czystość ulic, dróg i ciągów pieszych;
 6. zarządza miejską strefą ograniczonego parkowania;
 7. prowadzi biuro rzeczy znalezionych;
 8. dekoruje miasto oraz prowadzi usługi reklamowe;
 9. świadczy usługi transportowo - warsztatowe dla podmiotów gospodarczych;
 10. prowadzi inicjowane przez miasto prace interwencyjne i roboty publiczne;
 11. prowadzi edukację ekologiczną;
 12. współpracuje z organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju miejskiej
  gospodarki komunalnej;
 13. realizuje inne branżowe zadania powierzone do realizacji przez zleceniodawców.

§ 4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej, Zakład:

 1. administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra i wspólnot
  mieszkaniowych z udziałem miasta Zielona Góra;
 2. reprezentuje miasto Zielona Góra jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 3. administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do
  administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych;
 4. prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje związane z przekazanym w zarząd
  i administrację powierzonym mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych;
 5. zleca odpłatne usługi remontowo - budowlane i inne związane z eksploatacją lokali komunalnych;
 6. prowadzi rozliczanie i windykację należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.

§ 5. W zakresie ochrony dóbr kultury, Zakład:

 1. realizuje zadania miasta Zielona Góra związane z rewitalizacją nieruchomości budynkowych
  i gruntowych miasta Zielona Góra;
 2. współdziała z organizacjami i osobami spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział III - Organizacja Zakładu

§ 6.1. Zakład podlega Radzie Miasta Zielona Góra.
2. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze zwanego dalej
Dyrektorem Zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Dyrektor Zakładu kieruje działalnością Zakładu na podstawie i w granicach pełnomocnictwa
udzielonego przez Prezydenta Miasta.

§ 7.1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu rzeczowo - finansowego.

2. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo - finansowego
przy pomocy:

 1. zastępcy dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej;
 2. zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych - głównego księgowego;
 3. podległych komórek i stanowisk funkcyjnych.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz podział zadań ustala Dyrektor Zakładu.

Rozdział IV - Mienie Zakładu

§ 8.1. Mienie Zakładu jest mieniem miasta Zielona Góra.

2. Do mienia tego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn. zm. ) i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191).

§ 9. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor Zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

2. Zastępcy Dyrektora Zakładu w tym główny księgowy oraz pełnomocnicy Zakładu działają
w granicach ich umocowania określonych przez Dyrektora Zakładu.

3. Pełnomocników ustanawia Dyrektor Zakładu w miarę potrzeb.

4. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość finansową określoną w przepisach dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem miasta przeprowadza Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Skarbnik Miasta.

Rozdział V - System kontroli wewnętrznej

§ 11. 1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowość, gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych
w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez Dyrektora Zakładu.

3. Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor Zakładu, który
odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.

Rozdział VI - Nadzór nad Zakładem

§ 12. 1. Kontroli działalności Zakładu dokonuje Rada Miasta Zielona Góra i Prezydent Miasta
Zielona Góra.

2. Oceny pracy Dyrektora Zakładu dokonuje Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2. Propozycje zmian w statucie przedstawia Radzie Miasta Zielona Góra Prezydent Miasta
Zielona Góra.

3. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

Przewodniczący Rady

Lesław Batkowski

Data wytworzenia:2005-12-17 godz. 13:18:13
Wprowadził: Robert Modelski
Data upublicznienia: 2005-12-17
Autor: ------------------------
Liczba odwiedzin: 8246

Aktualna data i godzina: poniedziałek, 27 maja 2024 r. godz. 22:05:09blank Copyright © ZGKiM Zielona Góra 2001 - 2024 | Redakcja | Rejestr zmian | Statystyka | Strona główna | blank